ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 26 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออนไลน์ 19 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์ 19 มี.ค. 63
แผนกิจกรรม 2563 18 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๕๑/๒๕๖๓ การแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๕๒/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำป 17 มี.ค. 63
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 25 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 48 /2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ 13 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า