ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน (สมัชชานักเรียน) (อ่าน 47) 26 ก.พ. 63
สรุปกิจกรรมนโยบายและแผน ปีการศึกษา2562 (อ่าน 4) 21 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา เรื่อง กําหนดการหลังสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 171) 20 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา เรื่อง กําหนดการหลังสอบปลายภาค (ครู) ภาคเรียนที่ 2-2562 (อ่าน 164) 20 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (อ่าน 277) 14 ก.พ. 63
คำสั่ง ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบปลายปี ชั้น ม.1,2 (อ่าน 267) 12 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 414) 12 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ในการศึกษา (อ่าน 142) 11 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “Open House 2020” (อ่าน 158) 07 ก.พ. 63
คำสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน (อ่าน 260) 07 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 32 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการโรงเรียน (อ่าน 165) 06 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 027 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลอาคาร ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 221) 04 ก.พ. 63
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควต้า ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 343) 01 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 26/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการน้ำดื่มสะอาด (อ่าน 161) 31 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 21/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้น (อ่าน 142) 28 ม.ค. 63
ใบสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 178) 27 ม.ค. 63
ใบสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 182) 27 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 117) 27 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 123) 27 ม.ค. 63
รับสมัครโควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 121) 27 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 19/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโควตา 2563 (อ่าน 146) 24 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 16/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ายพักแรมฯ ม.2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 238) 24 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 (อ่าน 109) 22 ม.ค. 63
คำสั่ง ที่ 10 /2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที (อ่าน 96) 22 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 015 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมศึกษาทักษะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 256 (อ่าน 47) 22 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 55) 08 ม.ค. 63