ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
แบบฟอร์มเล่มโครงงานกิจกรรมชุมนุม เทอม 1 ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 137.66 KB 1
ตัวอย่างเล่มโครงงานกิจกรรมชุมนุม เทอม 1 ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 145.33 KB 0
ดาวน์โหลดไฟล์แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 860.11 KB 4
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565(ณ 21 มิถุนายน 2565) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438.72 KB 72
>ส่งวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 296
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท Word Document ขนาดไฟล์ 48.48 KB 196
>ดาวโหลดเอกสารงานวัดผลและประเมินผลการเรียน 3290
รายชื่อนักเรียน 1/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 193.38 KB 47620
บุคคล
>เอกสารดาวน์โหลดงานบุคคล ปี 2565 79