เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวชิรวิชญ์ แสนธิ
เจ้าหน้าที่ งานโสตทัศนศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ ศิริเจริญ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวชลธิชา กุณฑลบุตร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวสาวิตรี บุญเรือง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเพ็ญภัค ใจดี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวเมธินี พัดทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุวรรณรัตน์ พระศรี
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวชนาธิป เดชศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มอำนวยการ

นางศิรัญญา วงษ์ซิ้ม
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ