กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสายัณห์ ศรีขวัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน
ครู คศ.3

นางสัจจา ช่างต่อ
ครู คศ.3

นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม
ครู คศ.3

นางกุลธิดา ถินกลั่น
ครู คศ.3

นายชัยพัฒน์ ราญรอน
ครู คศ.1

นางสาวสุปรียา อินองการ
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา รสธรรม
ครู คศ.1

นายวิศรุต เลขการ
ครู คศ.1

นายอุเทน บำรุงนา
ครู คศ.1

นายกฤษฎา นาหมื่น
ครูผู้ช่วย