งานแนะแนว

นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจำรัส
ครู คศ.3