กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนิต มัชฌิมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรพจน์ กรณวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย
ครู คศ.2

นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียง
ครู คศ.1

นายโอฬาร พาชื่น
ครู คศ.1

นายสรายุทธ อินทะศรี
ครู คศ.1

นายวรุฒ บุญประเสริฐ
ครูผู้ช่วย