กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนิต มัชฌิมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวรพจน์ กรณวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียง
ครู คศ.1

นายโอฬาร พาชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายสรายุทธ อินทะศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวรุฒ บุญประเสริฐ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5