กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนิต มัชฌิมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายวรพจน์ กรณวงศ์
ครู คศ.3

นางฉัตรกมล ศิริคช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียง
ครู คศ.1

นายโอฬาร พาชื่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายสรายุทธ อินทะศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวรุฒ บุญประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9