วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
- วิสัยทัศน์
" มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งสู่สากล มีคุณธรรมนำความรู้ สู่วิถีพอเพียง
รักสามัคคี มีน้ำใจ ก้าวไปพร้อมชุมชน "


- ปรัชญาของโรงเรียน
ทำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด


- เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ชำนาญฯรักสามัคคี


- อัตลักษณ์
สามัคคีมีน้ำใจ