วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
- วิสัยทัศน์
" ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง "


- ปรัชญาของโรงเรียน
ทำคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุด


- เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ชำนาญฯรักสามัคคี


- อัตลักษณ์
สามัคคีมีน้ำใจ