กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดวงกมล พรพลานามัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสายชล ต่ายนิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางวิลาสินี อุดแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางจุฑา ทองหล่อ
ครู คศ.2

นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวสุพิชญา ธนะคำมา
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกัญญ์วรา อักษรเสือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวแสงรวี บุญพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ
ครู คศ.1

นางสาวศิริขวัญ กรกฎ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10