กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงกมล พรพลานามัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสายชล ต่ายนิล
ครู คศ.3

นางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์
ครู คศ.2

นางวิลาสินี อุดแก้ว
ครู คศ.3

นางจุฑา ทองหล่อ
ครู คศ.2

นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ครู คศ.2

นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน
ครู คศ.2

นางสาวสุพิชญา ธนะคำมา
ครู คศ.1

นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญ์วรา อักษรเสือ
ครู คศ.1

นางสาวแสงรวี บุญพิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ
ครู คศ.1

นางสาวศิริขวัญ กรกฎ
ครูผู้ช่วย