คณะผู้บริหาร

นายสันติ มุกดาสนิท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0919153659
อีเมล์ : santi@csw.ac.th

นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 038669383
อีเมล์ : chatkamonnok@hotmail.com

นางสาวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 038669383

นายบุญส่ง พุ่มบาน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0811914097
อีเมล์ : comscience_009@hotmail.com

นายมาโนช ครอบครอง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายวรพจน์ กรณวงศ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางชุติกาญจน์ ไพรัตน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางบุญญารัศมิ์ จันท​คาม​
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอภันตรี ฉลอง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ