คณะผู้บริหาร

นายสันติ มุกดาสนิท
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมาโนช ครอบครอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสมปอง พรามเอก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวอภันตรี ฉลอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายวรพจน์ กรณวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6