คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 34/2563 แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 33/2563 แต่งตั้งกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 39 /2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 36/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นโควิดอนุสรณ์) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นปริวรรตวิชช์) ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 35/2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูไปราชการ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 25 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 26/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 23/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 22/2564แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 15/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 64