กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายก้องเกียรติ ทองอ้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคำนวน วงศ์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา บุตรพรม
ครู คศ.1

นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา
ครูผู้ช่วย

นายสมนึก โสมล
พนักงานราชการ

นายชลิต เสนาะสันต์
ครูอัตราจ้าง