ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  
 
 

 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ตั้งขึ้นตามโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลของกรมสามัญศึกษา

ผู้ที่ริเริ่มและดำเนินการปฏิบัตืตามหลักเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ท่าน

ตามประกาศกระทรวงศึกษา คือ

     1. นายวีระ  รอบรู้
     2. นายจำเหลาะ  คมสัน
     3. นายสิน  กุมภะ
     4. นายธรรมเนียม  เลาหกัยกุล
     5. นายชุมพล  เจริญชัยกุล
     6. นายทรัพย์   รัตนคุณ
     7. นายสอาด   สว่าง

     คณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายชำนาญ ผุดผ่อง ซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง ติดต่อประสานงาน

กับทางราชการจนได้รับอนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2519

และแต่งตั้งให้ นายวินิจ  ปธานราษฎร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

     ขณะที่ยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดไตรรัตนาราม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

คณะกรรมการได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบเอนกประสงค์ให้ 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน บนที่ดินของผู้บริจาครวม 6 ราย คือ

      1. นางหนู  แซ่ซิ้ม     15 ไร่ 3 งาน  70 ตารางวา

      2. นายสมควร  ประสมทรัพย์   8 ไร่ 1 งาน  45 ตารางวา

      3. นายบุญเรือน  หวานเสนาะ   6  ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา

      4. นายประมูล  นางถนอม  ระวัง   2 ไร่

      5. นายฮ้อกช้วน หวังความสุข     1 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา

      6. นายสง่า ภิญโญ     1 ไร่

      ค่าก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนและพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม

ซึ่งอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการ จัดสร้างรูปเหมือนและเหรียญสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินสิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 500000 บาท

จัดให้พิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2520 โดย ฯพณฯ พลเรือเอกสงัด  ชลออยู่ เป็นประธาน

หลังจากนั้นได้ย้ายที่มาเรียนยังอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2520 เป็นต้นมา