ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  
 
 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ตั้งขึ้นตามโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลของกรมสามัญศึกษา
ผู้ที่ริเริ่มและดำเนินการปฏิบัตืตามหลักเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ท่าน
ตามประกาศกระทรวงศึกษา คือ
 
     1. นายวีระ  รอบรู้
     2. นายจำเหลาะ  คมสัน
     3. นายสิน  กุมภะ
     4. นายธรรมเนียม  เลาหกัยกุล
     5. นายชุมพล  เจริญชัยกุล
     6. นายทรัพย์   รัตนคุณ
     7. นายสอาด   สว่าง
 
     คณะกรรมการได้มอบหมายให้ นายชำนาญ ผุดผ่อง ซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง ติดต่อประสานงานกับทางราชการจนได้รับอนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2519 และแต่งตั้งให้ นายวินิจ  ปธานราษฎร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
     ขณะที่ยังไม่มีอาคารเรียน ได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดไตรรัตนาราม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
คณะกรรมการได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบเอนกประสงค์ให้ 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน บนที่ดินของผู้บริจาครวม 6 ราย คือ
 
      1. นางหนู  แซ่ซิ้ม     15 ไร่ 3 งาน  70 ตารางวา
      2. นายสมควร  ประสมทรัพย์   8 ไร่ 1 งาน  45 ตารางวา
      3. นายบุญเรือน  หวานเสนาะ   6  ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา
      4. นายประมูล  นางถนอม  ระวัง   2 ไร่
      5. นายฮ้อกช้วน หวังความสุข     1 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา
      6. นายสง่า ภิญโญ     1 ไร่
 
      ค่าก่อสร้างได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนและพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย แห่งวัดเขาสุกิม
ซึ่งอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการ จัดสร้างรูปเหมือนและเหรียญสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินสิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 500000 บาท จัดให้พิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2520 โดย ฯพณฯ พลเรือเอกสงัด  ชลออยู่ เป็นประธาน หลังจากนั้นได้ย้ายที่มาเรียนยังอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2520 เป็นต้นมา