กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปฏิมา บุญล้อม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์
ครู คศ.3

นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ
ครู คศ.3

นางสาววิภาพร ศรีคำเวียง
ครู คศ.1

นางสาวอุบลวรรณ ประจง
ครู คศ.1

นางอรวรรณ นธีนาม
ครู คศ.1

นายรัชพล เที่ยงดี
ครู คศ.1

นายเอนก จิณารักษ์
ครู คศ.1

นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ
ครู คศ.1

นายภาณุวิชญ์ สว่างไสว
ครู คศ.1

นางสาวนิตติกา ศิริยา
ครู คศ.1

นางสาวสราลี งามดี
ครูอัตราจ้าง