ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:54  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “เบียร์เกมส์” ระดับมัธยมศึกษา งานบูรพาจันท์ วันวิชาการ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:52  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:51  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:50  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2559
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:36  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2559
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:36  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 32
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:24  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:23  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:20  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล อันดับ ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การประกวด Best Practices ประเภทครูผู้สอน งาน “มหกรรมวิชาการ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์สิรี มาตย์วิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2563,14:19  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..