กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมัทนา ครอบครอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
อีเมล์ : kanjana@csw.ac.th

นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 086-9099554
อีเมล์ : mint.limingzhu@gmail.com

นางสาวจุฑารัตน์ เกิดทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 061-7748535
อีเมล์ : jutharat@csw.ac.th

นายนิกร คงอินทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0800295234
อีเมล์ : nikon.galaxy@gmail.com

นางสาวจุฑามาศ เงินงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0638100033
อีเมล์ : numjai2018@gmail.com

นางสาวเกศกนก สิทธิพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0882239304
อีเมล์ : kwonkedkanok@gmail.com

นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0908918930
อีเมล์ : ratchadaporn@csw.ac.th

นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0868370932
อีเมล์ : pluspsri@gmail.com

นางสาววรรณนิภา สวัสดิมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0956965572
อีเมล์ : wannipa@csw.ac.th

Miss Varsha Borse
ครูอัตราจ้าง

Miss Nolyn Grace Estoce Luciano
ครูอัตราจ้าง