กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมัทนา ครอบครอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจุฑารัตน์ เกิดทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายนิกร คงอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เงินงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเกศกนก สิทธิพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาววรรณนิภา สวัสดิมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

Miss Varsha Borse
ครูอัตราจ้าง

Miss Nolyn Grace Estoce Luciano
ครูอัตราจ้าง