กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมัทนา ครอบครอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายธีรพร เอื้อเฟื้อ
ครู คศ.2

นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล
ครู คศ.1

นางสาวอรพินท์ มีกุญชร
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน
ครู คศ.1

นางจุฑารัตน์ เกิดทอง
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เงินงาม
ครู คศ.1

นางสาวเกศกนก สิทธิพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย
ครู คศ.1

นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์
ครู คศ.1

นางสาวสมฤทัย บูรณะวังศิลา
ครูอัตราจ้าง

Miss Varsha Borse
ครูอัตราจ้าง

Miss.Peng Xiau Yuan
ครูอัตราจ้าง

Miss Nolyn Grace Estoce Luciano
ครูอัตราจ้าง

Miss.Liu Jian Qiao
ครูอัตราจ้าง