กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมาโนช ครอบครอง
ครู คศ.3

นางสาวสมปอง พรามเอก
ครู คศ.3

นางชบา เมืองคำ
ครู คศ.3

นางศศธร ทองจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติ
ครู คศ.3

ศิริพงศ์ เงินบุคคล
ครู คศ.1

นางสาวเพลินจิตร นาบุญ ครู
ครู คศ.1