กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายมาโนช ครอบครอง
ครู คศ.3

นางสาวสมปอง พรามเอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางชบา เมืองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางศศธร ทองจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายศิริพงศ์ เงินบุคคล
ครู คศ.1

นางสาวเพลินจิตร นาบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6