คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทิวัตถ์ ผ่องแผ้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษมรัตนากร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ มัชฌิมา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เจริญชนม์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ ศักดาเพชรศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิน รัตนคุณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ศักดาเพชรศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี พรชัยกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : เรืออากาศตรีทักษิณ ไชโย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ พานทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญญา เตชะไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิการ์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายพลสินธุ์ โพธิ์ทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา