กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิตยา อภิญ
ครู คศ.3

นางสาวภิรญา แพทย์รักษา
ครู คศ.2

นางสาวจิรนันท์ ชั้นชาติ
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง
ครู คศ.1

นางชนิดา รื่นรมย์
ครู คศ.1

นางสาวณฐิณี มณีวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวกุสุมา จันทร์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอุมาพร เชี่ยวณรงค์กร
ครู คศ.1

นางสาวนันทพร บุญประถม
ครู คศ.1

นางสาวสุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา
ครูผู้ช่วย

นายนัฐพล บุญสละ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติยา จันทคาม
ครูผู้ช่วย