กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิตยา อภิญ
ครู คศ.3

นางสาวภิรญา แพทย์รักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจิรนันท์ ชั้นชาติ
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณา ปั้นแตง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางชนิดา รื่นรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวกุสุมา จันทร์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอุมาพร เชี่ยวณรงค์กร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวนันทพร บุญประถม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสุรเดช สอนภักดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายนัฐพล บุญสละ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัตติยา จันทคาม
ครูผู้ช่วย