[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | ChamnanSamakkhiWittaya School
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
DMC

เว็บไซต์คุณครู
>> ครูคมกริช ซ้อนบุญ
----------------------------------------
>> ครูมณีรัตน์ สุพร
----------------------------------------
>> ครูราชัย แก้วยศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 43 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซต์แบบใหม่นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ธ.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 7 IP
ขณะนี้
7 คน
สถิติวันนี้
460 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
531 คน
สถิติเดือนนี้
9753 คน
สถิติปีนี้
78107 คน
สถิติทั้งหมด
328476 คน
IP ของท่านคือ 54.209.227.199
(Show/hide IP)


 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 1198    จำนวนการดาวน์โหลด : 2781 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่องานวิจัย      รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชื่อผู้วิจัย         นางจิตตรา  พิกุลทอง
สถานศึกษา     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   อำเภอบรบือ     จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา      2557

บทคัดย่อ

 การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิต   ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต  ความมุ่งหมายของการวิจัย  1)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   3)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5  ที่เรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน  40 คน            โรงเรียนบรบือวิทยาคาร   อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  26  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 แผน  แผนละ  2  ชั่วโมง รวม  14  ชั่วโมง   2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   เป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ   มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.76  และมีความเชื่อมั่น  ทั้งฉบับเท่ากับ 0.98   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ (Rating Scale)  จำนวน  20  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)

ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้
 1) ประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  83.55/ 82.50  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ 0.6008  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   มีความก้าวหน้าทางการเรียน  ร้อยละ  60.08 
  3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจจากการเรียน  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ   ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ  CIRC  มีค่าเฉลี่ย         รวมเท่ากับ  4.60  อยู่ในระดับมากที่สุด

  โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนภาษาไทยจึงควรนำวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      17/ก.ย./2561
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ว32201 เรื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 14/พ.ค./2561
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ผสมผสานสื่อวีดีทัศน์ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง คีตศิลป์ถิ่นระยอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 22/เม.ย./2561
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14/ก.ย./2560
      ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 28/มิ.ย./2559


108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทร. 0-3866-9383 FAX 0-3866-9637 E-Mail : admin@csw.ac.th

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5