[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา | ChamnanSamakkhiWittaya School
เมนูหลัก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
DMC

เว็บไซต์คุณครู
>> ครูคมกริช ซ้อนบุญ
----------------------------------------
>> ครูมณีรัตน์ สุพร
----------------------------------------
>> ครูราชัย แก้วยศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 43 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
poll

   คุณคิดว่าเว็บไซต์แบบใหม่นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 22/ธ.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 7 IP
ขณะนี้
7 คน
สถิติวันนี้
460 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
531 คน
สถิติเดือนนี้
9753 คน
สถิติปีนี้
78107 คน
สถิติทั้งหมด
328476 คน
IP ของท่านคือ 54.209.227.199
(Show/hide IP)


 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : นางนิตยา อภิญ
อาทิตย์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 1523    จำนวนการดาวน์โหลด : 308 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นางนิตยา อภิญ
โรงเรียน ชำนาญสามัคคีวิทยา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ปีที่พิมพ์ 2558
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 รหัส ค23101 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วย ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการรายงานการศึกษาประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรายงานการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ (1) ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ชุด (2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.20 - 0.85 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 (3) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าประสิทธิภาพ และสถิติทดสอบt-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธ์รวมเท่ากับ 86.32/88.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะประกอบการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 78.10
3. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.56 ; S.D. = 0.23)


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      17/ก.ย./2561
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ ว32201 เรื่องเสียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 14/พ.ค./2561
      รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ผสมผสานสื่อวีดีทัศน์ รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง คีตศิลป์ถิ่นระยอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 22/เม.ย./2561
      รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 14/ก.ย./2560
      ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 28/มิ.ย./2559


108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทร. 0-3866-9383 FAX 0-3866-9637 E-Mail : admin@csw.ac.th

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5