นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นายวรวิทย์ มุกดาสนิท
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ปี 5
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

นางสาวชุติมา ปลื้มผล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน (ภาษาไทย) ปี 5
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

เกวลิน ใจสอาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน (ภาษาไทย) ปี 5

นางสาวกนกอร กำเนิดสิงห์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน (สังคมศึกษา) ปี 5

นางสาวปลื้มกมล นาวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน (สังคมศึกษา) ปี 5