กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพลินจิตร นาบุญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เกษตรทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 0854307044
อีเมล์ : ploenjit@csw.ac.th
เอกสารการรับวัคซีน : คลิกดูไฟล์เอกสาร
ที่อยู่ :
85 หมู่ 8 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี https://sites.google.com/csw.ac.th/ploenjit172266/home
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านวังตามัว
2541 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
2545 ปริญญาตรี วท.บ.การเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2549 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-2560 โรงเรียนวิริยาลัยโป่งน้ำร้อน ครูเอกชน
2560-2562 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครูผู้ช่วย
2563-ปัจจุบัน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีไม่มีอบายมุข
2 ได้ผ่านการพัฒนาในหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ
3 รางวัลครูดีศรีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
4 รางวัลครูสอนดี สอนเด่น