กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชบา เมืองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บัญชีบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0923280297
อีเมล์ : chaba@csw.ac.th
เอกสารการรับวัคซีน : คลิกดูไฟล์เอกสาร
ที่อยู่ :
81 หมู่ 8 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
เครื่องราช : ร.จ.พ.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร
2522 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร
2525 อนุปริญญาตรี/บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี/บัญชี
2539 ปริญญาตรี/ศศ.บ. สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี/บัญชี
2548 ปริญญาโท/บัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา/บัญชีบริหาร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526-2536 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อาจารย์ 1
2537-ปัจจุบัน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทองแดง ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
2 ครูคุรุปูชนีย์