คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสันติ มุกดาสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3866-9383
อีเมล์ : santi@csw.ac.th
ที่อยู่ :
108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
เครื่องราช : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2520 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1 - มศ.3) โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
2525 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4 - มศ.5) โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
2529 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2546 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.บ.) การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2530 - 2533 โรงเรียนบ้านโคคลาน สปอ.ตาพระยา สปจ.ปราจีนบุรี อาจารย์ 1
2533 - 2538 โรงเรียนบ้านยางเอน สปอ.แกลง สปจ.ระยอง อาจารย์ 1
2538 - 2540 โรงเรียนบ้านยางเอน สปก.เขาชะเมา อาจารย์ 2 ระดับ 5
2540 โรงเรียนบ้านหินโค้งประชานุเคราะห์ สปอ.บ้านค่าย อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 (รักษาการฯ)
2541 โรงเรียนวัดหวายกรอง สปอ.บ้านค่าย สปจ.ระยอง อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
2542-2544 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด สปอ.แกลง อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
2544 โรงเรียนบ้านยางเอน สปก.เขาชะเมา รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
2544 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
2544-2547 โรงเรียนบ้านยางเอน สปก.เขาชะเมา อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6
2547-2548 โรงเรียนบ้านยางเอน สพท.ระยอง เขต 2 ผู้อำนวยการ
2548 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพท.ระยอง เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2549 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพท.ระยอง เขต 2 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
2553-2556 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพท.ระยอง เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2556 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ สพท.ระยอง เขต 2 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
2560 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม.18 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
2563-ปัจจุบัน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม.18 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำจังหวัดระยอง ประจำปี 2563
2 ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
3 รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ระดับจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ.2562
4 โล่รางวัลเกียรติยศ จากพลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา องค์กรดีเด่น (Best Practice)
5 เป็นผู้จัดการทีม นักกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก
6 เป็นผู้จัดการทีม นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์” ระดับชาติ
7 ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น”โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระดับดีเด่น ได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ “คุรุคุณธรรม” (เข็มทอง) ประจำปี 2559
9 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์“ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”
10 ได้เลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการพิเศษ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ