คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 50/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในรายวิชาเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามบริบทของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566,13:29   อ่าน 161 ครั้ง