ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งที่ 59 /2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามฯ (แก้ไข) (อ่าน 146) 02 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 58/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามฯ (พิเศษ) (อ่าน 203) 01 เม.ย. 63
คำสั่ง ที่ 57/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบใบรายงานผลการเรียน ม.3และ ม.6 (อ่าน 191) 31 มี.ค. 63
กำหนดการรับใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 (อ่าน 273) 30 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 427) 26 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออนไลน์ (อ่าน 842) 19 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ออนไลน์ (อ่าน 1080) 19 มี.ค. 63
แผนกิจกรรม 2563 (อ่าน 520) 18 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๕๑/๒๕๖๓ การแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 230) 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ ๕๒/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการประจำป (อ่าน 184) 17 มี.ค. 63
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 25 (อ่าน 151) 17 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 48 /2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ (อ่าน 286) 13 มี.ค. 63
รายงานการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 102) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563 โครงการห้องเรียนพิเ (อ่าน 531) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนวิทย์-คณิต (อ่าน 776) 12 มี.ค. 63
คำสั่งที่ 43/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียน ม.1โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา (อ่าน 169) 12 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (รอบพิ (อ่าน 120) 12 มี.ค. 63
กำหนดการสอบแก้ตัว “ 0 , ร , มส , มผ”ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 113) 12 มี.ค. 63
คำสั่ง ที่ 35/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 (โครงการช้างเผือก) (อ่าน 299) 05 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รับสมัคร ม.1,ม.4 (เพิ่มเติม) (อ่าน 290) 05 มี.ค. 63
คำสั่ง ที่ 41/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูที่ปรึกษา 2563 (อ่าน 267) 04 มี.ค. 63
คำสั่งโรงเรียน ที่ 42 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ปร (อ่าน 298) 04 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ขอยกเลิกกิจกรรมของโรงเรียน (อ่าน 557) 03 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง ขอชะลอการนำลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (อ่าน 461) 28 ก.พ. 63
คำสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน (สมัชชานักเรียน) (อ่าน 194) 26 ก.พ. 63
สรุปกิจกรรมนโยบายและแผน ปีการศึกษา2562 (อ่าน 13) 21 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา เรื่อง กําหนดการหลังสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 376) 20 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา เรื่อง กําหนดการหลังสอบปลายภาค (ครู) ภาคเรียนที่ 2-2562 (อ่าน 296) 20 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (อ่าน 493) 14 ก.พ. 63
คำสั่ง ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบปลายปี ชั้น ม.1,2 (อ่าน 375) 12 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 582) 12 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ในการศึกษา (อ่าน 237) 11 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “Open House 2020” (อ่าน 253) 07 ก.พ. 63
คำสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน (อ่าน 396) 07 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 32 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการโรงเรียน (อ่าน 254) 06 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 027 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลอาคาร ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 321) 04 ก.พ. 63
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โควต้า ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 610) 01 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 26/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการน้ำดื่มสะอาด (อ่าน 213) 31 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 21/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้น (อ่าน 207) 28 ม.ค. 63
ใบสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1023) 27 ม.ค. 63