ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 63) 14 ก.ค. 63
ประกาศ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) (อ่าน 71) 14 ก.ค. 63
คำสั่ง 90/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 94) 13 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 254) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 283) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 318) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 336) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 296) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 374) 11 ก.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (แยกเลขที่ คู่-คี่) (อ่าน 1987) 11 ก.ค. 63
คำสั่ง 89 / 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนนักเรียน 2563 (อ่าน 62) 10 ก.ค. 63
คำสั่ง 88/2563 เวรสารวัตรนักเรียนประจำวัน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 99) 09 ก.ค. 63
คำสั่งที่85/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ (อ่าน 99) 09 ก.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1/2563 (อ่าน 514) 08 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน (อ่าน 66) 02 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 87/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (อ่าน 88) 02 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 84/2563 แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2563 (อ่าน 121) 01 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 86/2563แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 209) 01 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 85/2563แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ (อ่าน 169) 01 ก.ค. 63
คำสั่ง 82/2563 แต่งตั้งผู้ดูแลอาคาร ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 231) 22 มิ.ย. 63
คำสั่ง 83/2563 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 311) 22 มิ.ย. 63
คำสั่ง 81/2563 การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบและแต่งตั้งผู้ดูแลควบคุมในบริเวณโรงเรียน (อ่าน 332) 22 มิ.ย. 63
ระเบียบวาระการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 210) 21 มิ.ย. 63
รายงานการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 3/2563 (อ่าน 71) 21 มิ.ย. 63
รายงานการประชุม ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 61) 21 มิ.ย. 63
คำสั่ง 19/2563 ปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 382) 19 มิ.ย. 63
คำสั่ง 20/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 979) 19 มิ.ย. 63
กำหนดการ การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 277) 19 มิ.ย. 63
ปฏิทินการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 242) 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563 และ เลขประจำตัวนักเรียน (อ่าน 1360) 15 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 75/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 (อ่าน 327) 15 มิ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาที่ ๐๗๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง (อ่าน 147) 15 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2563 และ เลขประจำตัวนักเรียน (อ่าน 1455) 14 มิ.ย. 63
ตารางรับมอบตัวนักเรียน 2563 (อ่าน 309) 11 มิ.ย. 63
แผนผังการรับมอบตัวรายงานตัว 2563 (อ่าน 293) 11 มิ.ย. 63
ผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2355) 09 มิ.ย. 63
ผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2818) 09 มิ.ย. 63
ประกาศติดตามนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา (อ่าน 766) 08 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 1051) 05 มิ.ย. 63
ระเบียบการแต่งกาย 2563 (อ่าน 762) 05 มิ.ย. 63