ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 097/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469.15 KB 4
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ ๐๙๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “สุนทรภู่กวีโลก ’ ๖๒” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.23 KB 4
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 081 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ( คาบว่าง ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.6 KB 3
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 095 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.36 KB 4
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 093/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.32 KB 2
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 092/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.69 KB 3
คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ที่ 094/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกองเชียร์และผู้นำเชียร์ การแข่งขันมหกรรมกีฬา ระยองเกมส์ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.82 KB 7