รางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี 2565
ครูจงจินต์
คุณครูจงจินต์ บัวเผื่อน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับรางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๕
ครูอภันตรี
คุณครูอภันตรี ฉลอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับรางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๕
ครูใจภักดิ์
คุณครูใจภักดิ์ ไชยวัฒน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับรางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๕