รางวัล ครูดีในดวงใจ
รางวัลครูดีในดวงใจ
นายรัชพล พันธุ์พิชากรณ์
ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”
ระดับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565