รางวัล ครูดีศรีระยอง ปี 2564
คุณครูชัยพัฒน์ ราญรอน
คุณครูชัยพัฒน์ ราญรอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
คุณครูภาณุพงศ์ ลาภเกิน
คุณครูภาณุพงศ์ ลาภเกิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี