รางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี 2564
คุณครู สมปอง พรามเอก
คุณครู สมปอง พรามเอก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับรางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๔
คุณครู สัจจา ช่างต่อ
คุณครู สัจจา ช่างต่อ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับรางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๔
คุณครู ศศธร ทองจันทร์
คุณครู ศศธร ทองจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับรางวัล คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๔