รางวัล Best Practice 2561
คุณครูจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
คุณครูจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)