รางวัล Best Practice 2562
นายนคร สร้อยสน
นายนคร สร้อยสน
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์