ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาค่ะ Welcome to the website. ChamnanSamakkhiWittaya School.
ข่าวประชาสัมพันธ์
Website PA 2565 27 ก.ย. 65
ส่งลิงค์งานวิจัยภาคเรียนที่ 1/2565 20 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 08 ก.ย. 65
ระเบียบวาระการประชุมสามัญ ข้าราชการครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 23 ส.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง มาตรการเปิด – ปิด ประตู และการใช้สถานที่ภายในโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 15 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 25 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 21 ก.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานอาคารสถานที่ 11 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 131/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 30 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 129/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ 29 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 125/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ2565 27 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 124/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 20 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 121/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 15 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 75 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปีการศึกษา 2565 15 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 120 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 13 ก.ย. 65
คำสั่ง 116 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 13 ก.ย. 65
จุลสารโรงเรียน
จุลสารฉบับที่ 72/2565 นิเทศติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปมช้ในสถานศึกษา
จุลสารฉบับที่ 71/2565 เข้าร่วมประกวดโครงงานนวัตกรรมดิจิตอลของครูและนักเรียน
จุลสารฉบับที่ 70/2565 Scienc Week CSW 2022
จุลสารฉบับที่ 69/2565 แสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลงานวันวิทยาศาสตร์
จุลสารฉบับที่ 68/2565 ค่าย คิดคำให่ฮุค เขียนคำให้ฮิต
จุลสารฉบับที่ 67/2565 โครงการพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER